logo

Deklaracja członkowska

Jeżeli zechcesz wstąpić w szeregi Gdańskiego Klubu Sportowego SHINOBU, prosimy o dostarczenie wypełnionej deklaracji członkowskiej.
Deklaracja członkowska GKS SHINOBU [POBIERZ]

Regulamin składek członkowskich

Regulamin składek członkowskich
Uchwalony uchwałą Zarządu Gdańskiego Klubu Sportowego SHINOBU
z dnia 01.07.2023 roku

Gdański Klub Sportowy SHINOBU jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nienastawionym na zysk. Jest to stowarzyszenie, które należy do każdego członka i jest przez niego utrzymywane. Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności stowarzyszenia. Regularne opłacanie składek pomaga utrzymać stabilność finansową stowarzyszenia.

§1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie §14 ust. 4 Statutu Gdańskiego Klubu Sportowego SHINOBU, każdy członek, przystępując do Klubu, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym przez Zarząd regulaminem.
2. Nieopłacenie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka z Klubu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Klubu oraz w siedzibie Klubu.
4. O wysokości składki, sposobach i warunkach jej opłacania decyduje Zarząd Klubu.
5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi wyznaczony Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.
6. Lista członków zawieszonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na zebraniu Zarządu, które podejmuje decyzję o ewentualnym ich usunięciu.
7. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniom z Zarządem Klubu.

§2
Wysokość składki i tryb jej opłacania

1. O wysokości składek decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
2. Składka jest płacona systemem rocznym (za kolejne 12 miesięcy) z możliwością jej rozłożenia maksymalnie na 10 rat płatnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca w ciągu kolejnych 12 miesięcy (rok).
a) Składkę opłaca się przelewem na konto Klubu:

Gdański Klub Sportowy SHINOBU
ul. F. Rakoczego 23B/160
80-288 Gdańsk
Nr konta: 13 2530 0008 2049 1077 3693 0001
NIP: 957-115-99-22

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko członka Klubu oraz miesiąc, za który opłacana jest składka.


b) Wpłacenie składki zostaje odnotowane przez wyznaczoną osobę w stosownej ewidencji.
c) Wszelkie niespójności w ewidencji składek należy wyjaśniać osobiście w siedzibie Klubu.
d) W przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia z listy członków Klubu przez Zarząd, składka roczna oraz składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne lata) nie podlegają zwrotowi.
3. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka osobę zalegającą z opłacaniem składek przez co najmniej 6 miesięcy.

§3
Obowiązek uiszczenia

1. Obowiązek uiszczenia pierwszej składki, a w przypadku ratalnego systemu opłacania składki członkowskiej, obowiązek uiszczenia pierwszej raty rozpoczyna się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej. Kolejne raty muszą zostać uiszczone w przeciągu 12 miesięcy od tego momentu.

§4
Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek

1. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Klubu.
2. Formalne warunki przyznawania ulg:
a) Wszelkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą zostać przedstawione Zarządowi ustnie lub na piśmie, podpisane przez członka bądź opiekuna prawnego członka, jeżeli ten jest niepełnoletni.
b) Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek podejmuje Zarząd.
3. W wyjątkowych sytuacjach członek może zaproponować Zarządowi opłacenie części składki w postaci usług.
a) O przydatności dla Klubu oferowanych usług decyduje Zarząd.
b) Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba wycenia usługi.
4. W wyjątkowych sytuacjach członek może starać się także o rozłożenie spłacania zaległych składek na raty.
a) Decyzję, w jakich ratach i trybie członek będzie spłacał zaległe składki członkowskie, podejmuje Zarząd.
b) Opłacanie składek zaległych w ratach nie zawiesza obowiązku opłacania składek bieżących.
5. Instruktorzy oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§5
Ponowne przyjęcie do Klubu

1. Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia członka do Klubu jest opłacenie zaległych składek oraz skierowanie do Zarządu prośby o ponowne przyjęcie.

§ 6
1. Wszelkie odstępstwa od powyższego regulaminu należy uzgodnić z Zarządem Klubu.

§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.


Do pobrania:
Regulamin składek członkowskich GKS SHINOBU [POBIERZ]

Wysokość składek członkowskich w roku 2023/2024

Zarząd GKS SHINOBU postanowił co następuje:
- wysokość rocznej składki członkowskiej zostaje ustalona na poziomie 1200 PLN, przy czym składka może być rozłożona maksymalnie na 10 równych rat po 120 PLN;
- składka jest zryczałtowana rocznie i nie zależy od liczby treningów, organizowanych wydarzeń, itp.;
- nowych członków GKS SHINOBU obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 30 PLN;
- roczna składka członkowska dla drugiego członka najbliższej rodziny (brata, siostry, matki, ojca) wynosi 50% składki rocznej, natomiast kolejni członkowie najbliższej rodziny zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Do pobrania:
Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej [POBIERZ]

Poznaj Karate Kyokushin

Dołącz do GKS SHINOBU

Program Lwiątka Kyokushin

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, które chciałyby wesprzeć naszą działalność!